За повече информация по конкурса и въпроси пишете на адрес:

info@borovetscompetition.com

Въпроси по заданието ще бъдат приемани до 17:30 часа на 31 декември, 2017. Отговорите ще бъдат публикувани на настоящата страница тук. Корекции в документацията на конкурса, които не променят нейния смисъл, ще бъдат отбелязани под линковете за сваляне в страница "Задание".

Често задавани въпроси:

Кой може да участва?


Допустими за участие в конкурса са: - индивидуални проектанти-архитекти с пълна проектантска правоспособност от Камарата на архитектите в България (КАБ) или еквивалент в съответната държава на професионална регистрация; ​​ - екипи с поне един член проектант-архитект с пълна проектантска правоспособност от Камарата на архитектите в България (КАБ) или еквивалент в съответната държава на професионална регистрация.
Нужна ли е предварителна регистрация за участие?


Не се изисква предварителна регистрация за участие в конкурса.
Как да сваля Заданието и Подробната конкурсна програма?


За да свалите файловете на Заданието и Подробната конкурсна програма в PDF-формат, моля следвайте тези стъпки: 1. Отидете в раздел Задание на настоящия сайт. Моля, използвайте Internet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox. 2. Натиснете върху съответния линк: 3. Ще се отвори нов прозорец във Вашия браузър. В горния десен ъгъл ще се появи бутон за сваляне. Натиснете го и свалянето ще започне.
Уточняване на включените в конкурса площи


Застроената площ и разгърнатата застроена площ от заданието са определени на база на квадратурата на бъдещия урегулиран поземлен имот от 17 615 кв.м, съобразен с процедирания в момента Подробен устройствен план (ПУП) - Подробна устройствена регулация (ПУР) и обектите на публична собственост на Боровец. Подземното застрояване е определено на 14092 кв.м, тъй като не е обвързано с устройствените показатели, а ще бъде съобразно застроителното решение и съхраняването на дървесната растителност. Подземната застроена площ (ЗП) не е част от разгърнатата застроена площ (РЗП) на обекта от 22 019 кв.м. Потвърждаваме указаните устройствени показатели от ЗП 5285 кв.м и РЗП от 22019 кв.м.
Не намирам "Закон за устройство на територията" онлайн, така че не знам някои правила. Къде мога да го намеря?


По-подробна информация за българското законодателство и адаптирането на концептуалните проекти към него ще бъде обсъдена с екипа на спечелилия проек за целите на техническия проект.
Дали всички задължителни части от работещ инвестиционен проект са работа на участниците в конкурса (в съответствие с Наредба №4 от Закона за устройство на територията - архитектура, конструктивна, геодезия, отопление, вентилация и климатизация, водоснабдяване и т.н)?


Не, моля, примете за конкурсна задача само архитектурната част на проекта - както е описано в заданието на конкурса.
Възможно ли е да се разрушат съществуващите сгради на обекта (разбира се, с изключение на класифицираните сгради)?


Както е посочено в правилата на конкурса, предложенията трябва да запазят сградите № 12, 14 и 57. Правилата на конкурса изискват от участниците да определят нови имоти за горепосочените сгради - страници 21-22 от заданието на конкурса. Изискванията за тези нови имоти са също според посочените в заданието на конкурса.
Необходимо ли е задължително езикът за изпращане да бъде на български или двуезичен език? Не може ли просто да бъде на английски?

Ако е абсолютно необходимо да се изпрати на 2 езика, може ли да имаме допълнително време за превода? И след това, може ли да ни препоръчате добър преводач, който има поне някои минимални познания в областта на архитектурата?


Участниците трябва да използват предоставените шаблони за двуезични документи. Тези формуляри могат да бъдат попълнени с латински букви. Изискванията към текстовете на графичните табла са, че трябва да бъдат на английски ИЛИ български.
Може ли да получим топографска информация на територията (например за околоните територии), за да разберем разликата в покачването на нивата?


Предоставяме допълнителен част от Общия устройствен план на Боровец, който съдържа информация за околните височинни разлики.
Каква е минималната бройка табла A0, които трябва да подадем? 4 табла или трябва да използваме всички 6 табла?


Моля, имайте предвид, че броя на изискваните табла е "до 6 табла".
Можете ли да обясните дали подземният паркинг е абсолютно задължителен? Ако е така, колко трябва да е голям? Заданието не разяснява нуждата, дава само параметрите за проектиране.


Подземните паркинги са по преценка на участниците. В техническата разработка на печелившия проект ще се уточни точния финален брой и конфигурация.
На мястото има три обекта (Nr.12, Nr.14, Nr.57), които ще се запазят. Има ли определена програма за тях, или тя е свободноизбираема? Тя също ли е част от РЗП?


Цитираните сгради 12,14 и 57 са част от заданието дотолкова, доколкото от участниците се изисква да обособоят отделни имоти за тях по указаните правила. Архитектурно и функционално решение на посочените сгради и новообособените имоти не се изисква. Цитираните частни сгради вече имат функционална програма – два паметника на културата и търговска сграда.
В заданието се говори за два имота (Nr. 433 и Nr. 354), които са с обща квадратура от 23.000m2, на плана (DWG) обаче очертаното място (competition scope) е 20.042m2. Също така на Интернет страницата говорите за бъдещо УПИ от 17.615m2. Моля за пояснение.


Застроената площ и разгърнатата застроена площ от заданието са определени на база на квадратурата на бъдещия урегулиран поземлен имот от 17 615 кв.м, съобразен с процедирания в момента Подробен устройствен план (ПУП) - Подробна устройствена регулация (ПУР) и обектите на публична собственост на Боровец. Така, Възложителят иска да гарантира спазване на устройствените показатели на територията при евентуално приеане на предвидения ПУП.

Общата територия на конкурса обаче е подадена по актуалния ПУП, тъй като няма реално правно основание да се процедира на друго основание. В подадената графична подложка според актуалната улична регулация тя е 20.042m2. Според заданието наконкурса, стр.21-22, от нея следва да се обособят три частни УПИ-та с обща площ от 1645 м2. Въпреки, че оставащата площ за проектиране в конкурса е 18397м2, от участнциите са очаква да следват посочените в заданието стойности на ЗП, РЗП, плътност и КИНТ спрямо заложената в предложения нов ПУП площ от по-горе (17,615 м2).
Остойностяването на проектното предложение трябва ли да включва всички части на инвестиционното проектиране(архитектура, конструкции, електро и т.н.) или само част архитектура?


Графичната част включва само идеен проект по част архитектура, но бюджетът на проекта бключва всички части на инвестиционният проект.
Програмата на открито като пързалки, въжени съоръжения, за катерене, площади, кътове за отдих и пр. причислява ли се към РЗП?


Всички обекти на открито не влизат в РЗП. Всички покрити обекти за спорт и рекреация са част от РЗП.
Въпросът ми се отнася до броя студия за настаняване (стр. 23 от Заданието): Какво имате предвид “до 3бр. студия”? VIP зона за какво? Само студия, или може и хотелска част?


Има се предвид настаняване за VIP гости на Община Самоков / Боровец, като трите студия и свързаната зона за отдих (lounge) трябва да имат най-малко един самостоятелен вход като група. Може да се реши като настаняване от хотелски тип.
Ивицата, която се получава между мястото отдадено за планиране, и сегашната улица от страната на хотелите Рила&Самоков - за нея има ли определена програма, дали ще е част от улицата? Има ли определена зададена ширина на улица и тротоар?


Тротоарната ивица и контактните зони с околното застрояване са извън обхвата на заданието и няма да бъдат оценявани. Заедно с това обаче, Възложителят приветства предложения за организацията им.
Каква е ширината на плануваните тротоари по протежение на терена и влизат ли те в неговите очертания? Ако да трябва ли да ги предвидим ние?


Съобразете се с предвидената улична регулация, за останалото е въпрос на предложения от вас проект.
Каква е днешната реална функция на двете вили паметници на културата? Отворени ли са за посещение от широката публика? На кого принадлежат?


Сградите са частни, не са отворени за широка публика, в приложение 3 ясно е записано че са еднофамилни жилищни сгради. Не може да се предлага друга функция, единствено може да се предложи оформление на имотите в синхрон с проектното предложение, но реализацията на предложението зависи от частния собственик и не влиза в оценяваните от конкурса параметри.
Бихме ли могли да включим двете вили паметници на културата в бъдещия проект, придавайки им нова публична функция? Можете ли за целта да предоставите техните планове и фасади или повече снимки?


Предоставени са досиетата от НИНКН, сградите са частни и не влизат в обхвата на конкурсните задачи.
Ако двата паметника на културата са включени в програмата, брои ли се тяхната РЗП в глобалната?


Не.
Контурните изолинии на всеки метър височина ли са?


Изолиниите са надписани, моля следвайте надписаните стойности.
Имайки предвид финансовата оценка която трябва да предоставим, къде са геотехничните проучвания, които ни дават състава на почвите и съответно типа фундаменти които трябва да се предвидят и оценят, както и да послужат за оценката на евентуален подземен паркинг? Каква е информацията за евентуално ниво на подпочвени води?


Съставът на почвите е посоченият в заданието - светло кафяви и тъмно кафяви горски почви, това е наличната към момента информация.
Аз съм архитект магистър, но нямам пълна проектантска правоспособност от Камарата на архитектите в България (КАБ) или еквивалент в съответната държава на професионална регистрация. Мога ли да участвам?


Не.
Мога ли да предам проекта си само електронно?


Да, можете да подадете проекта си само електронно. Моля, следвайте стъпките, описани в Заданието и Конкурсната програма.
Бихте ли уточнили какви са желаните стойности на застроената площ и на разгънатата застроена площ за конкурсната територия? Указали сте максимални 5285 кв. м за застроената площ и 22 019 кв.м. за разгънатата застроена площ, но това означава ли, че проектните предложения трябва да се доближават до тези стойности (80% - 100%) или означава, че може да са от 30% до 100% в зависимост от концепцията на проектното предложение? В Заданието се казва: "Общата стойност за реализация на инвестиционното намерение се предвижда да бъдедо 60 млн лева без ДДС, при реализация на максимално допустими: ..." Означава ли това, че, ако максималната разгъната застроена площ не е достигната, то реализацията трябва да е със стойност, по-ниска от 60 млн лева без ДДС?


Да, предложението за количеството застроена площ остава по преценка на проектанта, и съобразено с поставените в заданието цели като: • затвърждаване на имиджа на курорта като умерено застроен, съобразен и подчертаващ изключителната природна среда, както и на привлекателен лидер за семеен планински туризъм; • предоставяне на естетически издържана, устойчива, екологична, иновативна и социално включваща курортна среда; • запазване до голяма степен на съществуващата иглолистна гора и парковия характер на територията; (стр 19)
Указано е че в пано 1 трябва да представим "Да се укаже ясно обхвата по площ, функции и стойност на предвижданите етапи на инвестиционния проект" Същевременно е предвидено цяло пано специално за функционалната програма - пано 3 . Възможно ли е отделните фази на инвестиционния проект да се представят на пано 3, където ясно ще се разяснят отделните функции?


Да, възможно е отделните фази на инвестиционния проект да се представят на пано 3.
Възможно ли е на пано 3 да има други документи освен фунционалните схеми - и по-точно да се представи архитектурното решение?


Да, но паното следва да разяснява на първо място функционалната схема на проектното предложение.
Относно представянето на архитектурното решение - представените документи могат да бъдат в мащаб по преценка на участниците?


Да, представените документи могат да бъдат в мащаб по преценка на участниците.
Относно ландшафтното решение - задължителен ли е втори ситуационен план в 1/500 при положение че вече имаме един такъв на пано 2, в който сме интегрирали ландшафтното решение?


Не е задължително. Представете ландшафтното решение по ваша преценка.
Може ли ландшафтното решение да бъде представено с документи в мащаб по преценка на участниците?


Да, представените документи могат да бъдат в мащаб по преценка на участниците.
Нужен ли е идентификационен номер на паната?


Не, таблата не трябва да съдържат индентификационен номер, както и каквато и да е информация, нарушаваща анонимността.
Какво се има предвид с "3D визуализация/и (задължително)" за Табло 1? Задължително ли е визуализацията да е компютърно генерирано изображение или може също да е рисунка на ръка, базирана на изображение, генерирано от компютърна програма?


Необходимата "3D визуализация/и" на Табло 1 трябва да бъде илюстративен(и) материал(и), който изяснява общата концепция на проекта най-добре.
В заданието на английски: Какво се има предвид с "Minimum area of the property - 13m"? Може-би е "минималното разстояние между сградите - 13 м"?


Това е грешка при въвеждането на английския текст. Моля да се чете "Minimum area of the property - 13m" да се чете като “Minimum front length of the property - 13m”.
В заданието на английски: Какво се има предвид с "vertical planning up to 5,285 m2" на стр. 10?


Моля, приемете понятието "vertical planning" като променяне на ландшафта или адаптирането му към архитектурната композиция, организирането на отводняването на водата, изграждането на подпорни стени, тераси, стълби, насипи и др.
В заданието на английски: Какво означава буквата "t" във формулата PV? Формулата не е ясна без тази информация.


Това е грешка при въвеждането на преведения текст на английси. Моля, не взимайте предвид буквата "t".
В заданието на английски: Какво означава "Necessary building distances from the property boundary – 3m. From the side property lines, 3 or 5 meters from the bottom of the property" на стр. 14 и "minimum distances of the existing building from the regulation lines - 3m from the side lines, 5m from the bottom line of the property" на стр. 21 и 22. Какво е разстоянието, позволено от уличната регулация?


Това са позволените разстояния от границите на имота. Не се изисква да има разстояние от уличната регулация.
Какви са имотните граници около съществуващите сгради (No: 65231.919.433.12 и No: 65231.919.433.57)? Например, ако проектирам ограда на 1 м около сграда 12 и сграда 57, на какво разстоянието да направя имотната граница? а) Какво е разстоянието между имотната граница и оградата? б) Какво е разстоянието между оградата и нашето предложение за сграда?


Правилата за конкуренция изискват от участниците да определят новите имоти на гореспоменатите сгради, както и на сграда № 65231.919.433.14, както е описано на стр. 21-22 от заданието.
В заданието на английски: "Минимална площ на имотите - 400 кв.м." (стр.14 Обхват на конкурса) За кои имоти става дума?


Това е изискване към всички нови имоти.
Възможно ли е да се преработи ландшафта на сградите - недвижимо културно наследство, както и на административната сграда на "Бороспорт" АД? Възможно ли е да се промени функцията на тези три сгради (65231.919.433.12, 65231.919.433.14, 65231.919.433.57)?


Да, позволено е да се преосмисли ландшафта на сградите - недвижимо културно наследство, както и на административната сграда на "Бороспорт" АД (65231.919.433.12; 65231.919.433.14; 65231.919.433.57).
Но, НЕ, не е позволено да се променя тяхната функция.
Моля, имайте предвид изискванията на стр. 21 от Заданието относно трите нови имота, които трябва да се предвидят.
В Приложение 2 - Info base има няколко сгради (65231.919.433.22; 65231.919.433.63; 65231.919.433.64), които са обозначени като сгради за запазване, но същите не са споменати в Заданието, че трябва да се запазят. Разрешено ли е да ги премахнем?


Да, можете да ги премахнете. Тези сгради не са значими. Моля, извинете ни за това несъответствие.
Какви са възможностите за намеса извън одхвата на конкурса? Например, може ли да се предвидят места за паркиране извън Златния триъгълник, както и други подобни интервенции?


Всички изисквания, описани в Заданието, трябва да бъдат изпълнени в рамките на обхвата на конкурса. Извън обхвата му като допълнение можете да предложите намеси по свое усмотрение в съответствие с вашата концепция.
В заданието на английски: Какво се има предвид с "development indicators" (стр. 20)?


Става дума за "construction parameters" (погледнете стр.14 от Заданието).
В заданието на английски: "[…] to come up with complex proposals that includes both levels of design concept" (стр. 20). Какво се има предвид с термина "both levels"?


Става дума за двете проектини нива - "both project level". "Неразривната връзка между устройствената и архитектурна концепция..."/"The inseparable connection between the development (the urban level) and design concepts (design level)..." (стр. 20)
Защо обхвата на конкурса се намира на около 7 метра от границата на най-големия имот в Златния триъгълник? Можем ли да включим тези площи в проектното предложение?


Конкурсната територия е ограничена от уличната регулация. В случая тя навлиза в границите на имота. Площите, заключени между двете граници не влизат в конкурсната територия, но ви приветстваме да ги включите в проектното ви предложение.